Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Strategia rozwoju to strategiczny dla miasta dokument, który określa kierunki rozwoju w oparciu o uwarunkowania społeczno-kulturowe, gospodarczo-technologiczne oraz uwarunkowania infrastrukturalno-środowiskowe. W wyniku wielu przemian, w tym znaczących inwestycji i przedsięwzięć zrealizowanych w Zabrzu w ostatnich latach zostały wypełnione założenia "Strategii Miasta Zabrze na lata 2008-2020". Refleksja nad tym, co udało się zrealizować, ale także nad nowymi wyzwaniami dla Zabrza, stały się inspiracją do podjęcia prac nad przygotowaniem nowego dokumentu. "Strategia Rozwoju Miasta Zabrze do 2030 roku" przedstawia wizję Zabrza jako miasta kreującego swój rozwój oparty na dążeniu do: popularyzowania i utrwalania aktywnych postaw społecznych i świadomego uczestnictwa we współczesnych procesach kulturowych, stworzenia konkurencyjnych specjalizacji różnych branż, w tym innowacyjnej gospodarki, tworzenia przyjaznych przestrzeni miejskich oraz osiągnięcia znaczącej pozycji w Metropolii. Realizacja procesów rozwojowych miasta zakłada konieczność wskazania kilku obszarów jego funkcjonowania, w których nastąpi szczególna intensyfikacja działań strategicznych. W ramach aktualizacji Strategii rozwoju miasta Zabrza utrzymano cztery priorytety rozwoju : aktywne społeczeństwo miejskie, rozwój i innowacyjność gospodarki, przyjazność przestrzeni miasta, znacząca pozycja metropolitalna.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook