Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Budżet miasta Zabrze na 2019 został przyjęty. Podobnie jak w latach poprzednich priorytetem dla naszego samorządu będzie dalsze zwiększanie potencjału rozwojowego miasta poprzez m.in. optymalne wykorzystanie środków unijnych. Budżet na 2019 rok został opracowany w oparciu o analizę aktualnej sytuacji finansowej miasta oraz przewidywane wykonanie budżetu z 2018 roku. Przyszłoroczny budżet został sporządzony z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego. Priorytetem w trakcie opracowania budżetu było utrzymanie tendencji prorozwojowej. Tworząc miasto przyjazne dla mieszkańców, otwarte dla gości i atrakcyjne dla inwestorów. Dochody ogółem wyniosą ok. 1 miliard złotych , w tym dochody bieżące 864 miliony złotych. Natomiast wydatki bieżące miasta przyjęto na poziomie ok. 786 milionów złotych, a wydatki majątkowe ok. 222 milionów złotych. O skali i konsekwencji podejmowanych przez samorząd działań świadczy fakt, że dochody budżetu np. w 2007 roku wynosiły 567 mln zł, a w 2010 roku już 671 mln zł , aby obecnie ustabilizować się na poziomie ok. 1 miliarda zł. W 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich, dominujący udział w strukturze wydatków mają działania w sferze oświaty i szeroko rozumianej pomocy społecznej. W dalszym ciągu koncentrować się będziemy na możliwie największym pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych, co umożliwić ma konsekwentny rozwój miasta zgodny z przyjętymi założeniami „Strategii Rozwoju Miasta - Zabrze 2030”. Przed Zabrzem stoi wyzwanie związane z dalszym stopniowym budowaniem swojego potencjału dochodowego. Priorytetem polityki budżetowej w 2019 roku i w kolejnych latach będzie więc sięganie po środki zewnętrzne. Zaznaczyć należy, że długofalowe kierunki polityki budżetowej uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. Koncentrują się one na kluczowych kwestiach takich jak maksymalizacja nadwyżki operacyjnej oraz realizacja prorozwojowej strategii inwestycyjnej. Najważniejszymi celami operacyjnymi polityki budżetowej w dalszym ciągu pozostaje maksymalizacja wpływów budżetowych, jak również najbardziej efektywne wykorzystywanie środków zwrotnych.

Budżet Miasta Zabrze na 2019 rok z jednej strony odpowiada na potrzeby mieszkańców, a z drugiej nadal jest ukierunkowany na rozwój miasta i jego modernizację. Wyznacznikiem tego jest wszechstronna polityka inwestycyjna uwzględniająca oczekiwania społeczności lokalnych. Wystarczy wskazać kilka projektów uwzględnionych w budżecie na rok 2019, do których należą m.in.: zakończenie budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, przebudowa ul. Piłsudskiego, kontynuacja budowy dróg na osiedlu Słoneczna Dolina, kontynuacja kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, przebudowa żłobka przy ul. Buchenwaldczyków,  kontynuacja budowy sal gimnastycznych przy Zespole Szkół Sportowych oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, kontynuacja realizacji projektu „Poprawa jakości terenów zielonych”, przebudowa budynku na żłobek przy ul. Niedziałkowskiego, kontynuacja przebudowy budynku byłej gazowni na Centrum Usług Społecznych, modernizacja budynku Teatru Miejskiego, modernizacja placówek oświatowych, utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny w Parku Hutniczym, budowa Centrum Kultury, budowa schroniska dla zwierząt czy przebudowa boiska przy SKS Gwarek.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook