Osiągnięcia

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Najważniejsze zadania w 11 kluczowych kategoriach,
z punktu widzenia mieszkańców Zabrza 
zrealizowane w latach 2006-2014

 

W okresie prezydentury Małgorzaty Mańki – Szulik opracowana została w konsultacji z przedstawicielami wszystkich środowisk społecznych „Strategia Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020”, która na bieżąco jest aktualizowana. Jest to podstawowy dokument wytyczający kierunki działań podejmowanych przez zabrzański samorząd. Efekty widzimy wszyscy. Zabrze z miasta ciężkiego przemysłu staje się miastem medycyny, nauki, nowoczesnych technologii, miastem kultury, sportu i turystyki przemysłowej. Zabrze pięknieje, jest miejscem przyjaznym mieszkańcom, inwestorom i turystom. Trudno zmierzyć wszystkie efekty, jednak jednym z najbardziej przekonywujących wskaźników jest wzrost majątku gminy z 1.1mld zł w 2006 do 2.7 mld zł w 2013.


Poniżej przykładowe zmiany w 11 najważniejszych kategoriach.

 

1. Praca: poszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z 7 ha do 116 ha, dzięki czemu zainwestowały tam między innymi takie firmy jak Kopex, tworząc nowe miejsca pracy; sukcesywne uzbrajanie terenów;  intensywna promocja terenów inwestycyjnych – w Zabrzu inwestuje między innymi IKEA; powołanie do życia spółki komunalnej Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji; ułatwienia dla  przedsiębiorców koordynowane przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości; aktywnie działający Powiatowy Urząd Pracy; w efekcie spadek stopy bezrobocia z 18,6 w 2006 roku do 12,9 w 2014 roku.

2. Mieszkania: wybudowanie szeregu mieszkań komunalnych  i w systemie TBS w centrum i dzielnicach; uzbrojenie terenów pod budownictwo; dopłaty do czynszów i eksploatacji dla mieszkańców o najniższych dochodach; wykup większości mieszkań pohutniczych; wdrożony program niskiej emisji (termomodernizacje, ekologiczne kotły grzewcze, solary).

3. Rodzina: wdrożony kompleksowy program pomocy rodzinie oraz programy Rodzina na 5+ i Karta Seniora; coroczna organizacja Metropolitalnego Święta Rodziny z szeregiem konkretnych inicjatyw prorodzinnych; wsparcie dla rodzin zastępczych.

4. Edukacja: zmodernizowanie wielu szkół i przedszkoli, w tym zabytkowych budynków LO I, II i III; wybudowanie trzech przyszkolnych hal sportowych; wybudowanie przedszkola w Mikulczycach; przeprowadzenie dużych projektów oświatowych jak np. „Poznaję, badam, wiem”; wyremontowanie Domu Harcerza i nowej siedziby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej; stworzenie dobrych warunków edukacji dla ZS nr 17; doposażenie wielu szkół.

5. Zdrowie: zreformowanie i oddłużenie Szpitala Miejskiego wraz z jego modernizacją i rozbudową;  zmodernizowanie kilkunastu przychodni; na bieżąco prowadzone programy profilaktyczne.

6. Bezpieczeństwo: stworzenie systemu monitoringu; bieżące wsparcie dla Policji; zrealizowane programy profilaktyczne; w efekcie odczuwalna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

7. Infrastruktura: pozyskanie ponad 300 mln euro z funduszy unijnych na realizację 30 projektów  infrastrukturalnych i społecznych; zrealizowana Drogowa Trasa Średnicowa ze zjazdami i nowymi rondami; zrealizowana modernizacja wodociągów i kanalizacji miejskiej I i II etap na sumę prawie 800 mln zł;  sukcesywna modernizacja torowisk tramwajowych; wybudowanie drogi Nowopaderewskiego z rondem;  wybudowanie kilkunastu rond i wymiana 700 tysiecy m2  nawierzchni dróg i chodników; wyremontowanie dworca kolejowego.

8. Kultura: kompleksowe modernizacje Domu Muzyki i Tańca oraz Teatru Nowego; nowa siedziba dla Filharmonii Zabrzańskiej; nowa przestrzeń wystawiennicza dla Muzeum Miejskiego (Cafe Silesia i Powstańców Śl. 3); wielkie wydarzenia dla mieszkańców np. Hity na czasie czy Festiwal Muzyki K. Pendereckiego; aktywna działalność Ośrodków Kultury; informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej.

9. Turystyka: udostępnienie mieszkańcom i turystom Zabytkowej Kopalni GUIDIO bijącej rekordy frekwencji; organizacja z myślą o mieszkańcach Targów Turystyki; połączenie Muzeum Górnictwa Węglowego i Kopalni Guido w jedną, rozwojową instytucję; realizacja projektów rewitalizacyjnych na sumę ponad 100 mln zł, w tym otwarcie kompleksu hostelowo-gastronomicznego dla grup turystycznych.

10. Rekreacja: wybudowanie basenu krytego „Kopernik” i modernizacja basenu przy Placu Krakowskim; wytyczenie Zabrzańskiego Szlaku Rowerowego i wybudowanie ścieżek rowerowych oraz urządzeń rekreacyjnych na wolnym powietrzu; uporządkowanie parków w centrum i dzielnicach; kompleksowy remont skweru  i budowa fontanny przy ul. 3 Maja.

11. Sport: kompleksowa modernizacja Hali Pogoń i Ośrodka Janek; wybudowanie kilkunastu boisk w centrum i dzielnicach; projekt i budowa Stadionu Miejskiego im. E Pohla.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook