Wyzwania

Małgorzata Mańka-Szulik

 

PROGRAM DO REALIZACJI W LATACH 2018-2023

 

Szpital Miejski w Zabrzu

RODZINA – Zabrze Miasto Pokoleń

 1. Rozwój profesjonalnej opieki medycznej w całym mieście.
 2. Systematyczna rozbudowa Szpitala Miejskiego.
 3. Budowa nowego żłobka przy ulicy Niedziałkowskiego.
 4. Modernizacja żłobka przy ulicy Andersa.
 5. Przebudowa żłobka przy ulicy Buchenwaldczyków.
 6. Budowa nowego przedszkola dla dzieci z Zaborza, Pawłowa i Kończyc.
 7. Rozbudowa przedszkola w Grzybowicach.
 8. Realizacja programu „Rodzina+”.
 9. Rozwijanie „Karty Seniora”.
 10. Realizowanie inicjatyw prozdrowotnych dla seniorów.
 11. Program zajęć rekreacyjnych środowisk emeryckich.
 12. Wzbogacenie oferty kulturalnej dedykowanej najstarszym mieszkańcom miasta.
 13. Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za Życiem".
 14. Dalsza, szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 15. Budowa Centrum Wsparcia Rodziny, rozwój usług społecznych na terenie Zabrza.
 

 

 

ZDROWIE

 1. Budowa Centrum Ratownictwa Medycznego, nowego oddziału w Szpitalu Miejskim.
 2. Rozwój Śląskiego Parku Innowacyjnych Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia z przychodniami dla ludzi starszych.
 3. Dalsza modernizacja sieci przychodni.
 4. Kontynuacja sprawdzonych i wdrażanie nowych, społecznych programów profilaktycznych.
 

 

 

PRACA

 1. Nowe, atrakcyjne miejsca pracy w kolejnych firmach lokowanych na terenie Zabrza.
 2. Do 2020 roku wypełnienie podmiotami gospodarczymi całej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu.
 3. Wspieranie start up-ów w ramach przyjętego przez Radę Miasta specjalnego programu strategicznego.
 4. Dalsze stosowanie realizowanego w Zabrzu systemu ulg podatkowych.
 5. Wspieranie izb gospodarczych w celu konsolidowania środowiska biznesowego i rzemieślniczego.
 

 

 

MIESZKANIA

 1. Budowa nowej dzielnicy Zabrza, pomiędzy osiedlem Kopernika, Mikulczycami i Maciejowem.
 2. Rozbudowa osiedla mieszkaniowego przy ulicy Trocera w centrum.
 3. Rozbudowa osiedla przy ulicy Żywieckiej w Kończycach.
 4. Realizacja rządowego programu „Mieszkanie+”.
 5. Dalsze uzbrajanie gminnych terenów pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe.
 6. Przygotowanie kolejnych terenów miejskich pod budynki wielorodzinne.
 7. Kontynuacja miejskiego programu termomodernizacji, wymiany kotłów i systemów grzewczych.
 8. Wdrażanie pionierskiego na skalę kraju programu rewitalizacji i remontów osiedli mieszkaniowych – w pierwszej kolejności osiedla Zandka.
 9. Uzbrajanie terenów miejskich pod budownictwo mieszkaniowe.
 10. Stworzenie systemu remontów budynków komunalnych.
 11. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności budynków mieszkalnych, system ulg dla mieszkańców.
 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Rozbudowa Centrum Zarządzania Kryzysowego i monitoringu miejskiego.
 2. Wsparcie finansowe Policji.
 3. Dofinansowanie straży pożarnej i ochotniczych straży pożarnych.
 4. Usprawnienie pracy Straży Miejskiej, szczególnie w dzielnicach.
 

 

 

EDUKACJA

 1. Po sprawnym wdrożeniu reformy oświatowej, dalsza modernizacja oraz doposażanie szkół i przedszkoli.
 2. Budowa nowych i remonty już istniejących placów zabaw przy przedszkolach.
 3. Budowa nowych i remonty już istniejących placów zabaw w miejskich parkach.
 4. Budowa i remont sal gimnastycznych, między innymi w szkole w Grzybowicach i w Szkole Mistrzostwa Sportowego na Zaborzu.
 5. Wzbogacenie oferty edukacyjnej o innowacyjne zajęcia pozalekcyjne, szczególnie w oparciu o media elektroniczne, również ze środków unijnych.
 6. Rozwój ośrodków pracy pozaszkolnej.
 7. Stworzenie kompleksowego programu rozwoju szkolnictwa zawodowego.
 8. Skończenie programu termomodernizacji wszystkich obiektów oświatowych na terenie Zabrza.
 

 

 

NAUKA, MEDYCYNA i INNOWACYJNOŚĆ

 1. Dalszy rozwój współpracy z zabrzańskimi uczelniami i instytutami naukowymi. Wsparcie dla otwarcia w Zabrzu trzeciego wydziału Politechniki Śląskiej.
 2. Rozpoczęcie budowy Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, które powstanie w Zabrzu przy ulicy Roosevelta.
 3. Współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Śląskim Centrum Chorób Serca w procesie dalszej ich rozbudowy.
 4. Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze.
 5. Budowa systemu Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze.
 6. Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze.
 7. Stworzenie w Urzędzie Miasta Elektronicznego Biura Obsługi Klienta – E-BOK.
 

 

 

INFRASTRUKTURA i EKOLOGIA

 1. Wdrażanie nowych inicjatyw i programów proekologicznych, takich jak ograniczanie niskiej emisji i likwidacja uciążliwości zapachowych w mieście poprzez hermetyzację kompostowni.
 2. Remonty i modernizacje nawierzchni dróg, w tym między innymi ulicy Piłsudskiego.
 3. Utwardzenie dróg na nowych osiedlach mieszkaniowych.
 4. Dalsza rozbudowa sieci komunikacyjnej i parkingów.
 5. Stworzenie systemu Niskoemisyjnego Transportu Miejskiego.
 6. Realizacja i promocja inicjatyw w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 7. Modernizacja i przebudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze – nowe sieci kanalizacji deszczowej w celu likwidacji zjawiska podtopień.
 8. Budowa drogi łączącej Drogę Krajową 88 poprzez KSSE z autostradą A1 w Zabrzu.
 9. Przebudowa wiaduktu w ciągu DK 88, nad ulicą Hagera, dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 10. Budowa ekranów akustycznych wzdłuż DK 88 (ul. Kruczka).
 11. Przedłużenie ulicy Hagera w celu połączenia jej z Drogową Trasą Średnicową oraz stworzeniem nowego układu komunikacyjnego dla potrzeb Regionalnej Stacji Gospodarowania Odpadami.
 12. Budowa nowego schroniska dla zwierząt.
 

 

 

KULTURA i AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

 1. Przebudowa i remont Teatru Nowego, udostępnienie dla widzów balkonu i budowa nowych garderób dla aktorów.
 2. Wzmocnienie oferty artystycznej Teatru Nowego.
 3. Zakończenie budowy tak zwanego Kwartału Sztuki, na terenie za Teatrem Nowym: przebudowa układu drogowego i parkingów, wraz z miejscami na koncerty plenerowe i ogródki piwne.
 4. Wzbogacenie programu artystycznego Filharmonii Zabrzańskiej.
 5. Remont Domu Muzyki i Tańca oraz dostosowanie go dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Rozszerzenie oferty kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 7. Rozwój działalności Miejskiego Ośrodka Kultury.
 8. Kontynuacja programu: „Zabrze Miastem Festiwali”.
 9. Aktywizacja centrum miasta poprzez program wsparcia przedsiębiorców, w tym system dopłat dla inicjatyw kulturalnych w pubach.
 10. Powołanie pełnomocnika do spraw rozwoju śródmieścia.
 11. Promocja oferty gastronomicznej Zabrza wśród mieszkańców i turystów.
 12. Wspieranie inicjatyw studenckich.
 13. Oddanie do użytku Zabrzańskiego Centrum Kultury i Aktywności Obywatelskiej „Carbon-Art” przy ulicy Jagiellońskiej.
 14. Program aktywności lokalnej dla mieszkańców osiedla Zandka.
 15. Utworzenie Muzeum Sportu na Arenie Zabrze.
 16. Modernizacja Kina „Roma”.
 17. Z okazji 100-lecie otrzymania praw miejskich wydanie „Monografi Miasta Zabrze”.
 18. Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych z okazji 100-lecia miasta Zabrze, w tym imprezy głównej na Arenie Zabrze.
 

 

 

TURYSTYKA, SPORT i REKREACJA

 1. Rozwój produktu turystycznego jakim jest kompleks Zabytkowa Kopalnia Guido-Sztolnia Królowa Luiza.
 2. Dalsza intensywna promocja Zabrza, jako miasta turystyki poprzemysłowej.
 3. Nowa funkcja użytkowa dla budynku dawnego hotelu Monopol przy ulicy Wolności.
 4. Zagospodarowanie wieży ciśnień przy ulicy Zamojskiego.
 5. Budowa nowych ścieżek i tras rowerowych.
 6. Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych w zrewitalizowanej przestrzeni nad Bytomką.
 7. Przebudowa parku im. Powstańców Śląskich przy ulicy Dubiela.
 8. Przebudowa parku im. rotmistrza W. Pileckiego przy ulicy 3 Maja.
 9. Modernizacja Miejskiego Ogrodu Botanicznego i stworzenie w nim warunków do realizacji programów edukacyjnych dla szkół.
 10. Przebudowa zieleńca przy ulicy Religi.
 11. Budowa nowego ośrodka treningowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 12. Dokończenie modernizacji Areny Zabrze, stadionu im. E. Pohla. Budowa czwartej trybuny.
 13. Modernizacja basenu w Rokitnicy.
 14. Modernizacja hali sportowej przy ulicy Matejki.
 15. Modernizacja kąpieliska miejskiego w Zabrzu-Maciejowie.
 16. Dalsze finansowanie sportu amatorskiego.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook